Contacteer ons op info@gezinsbonddrongen.be

Gebruiksvoorwaarden

Elke bezoeker die gebruik maakt van deze website verklaart zich akkoord met de hierna volgende gebruiksvoorwaarden.

1. Gebruik van de website

Deze website is bedoeld voor niet-commerciële doeleinden. Het is de bezoeker bijgevolg niet toegelaten om informatie, bekomen van deze website, te gebruiken voor commerciële doeleinden.

2. Bescherming van persoonsgegevens

De Gezinsbond afdeling Drongen respecteert het privé-leven van de bezoekers van deze website. De persoonlijke gegevens die u bij het bezoek aan deze website vrijwillig aan ons meedeelt worden bewaard en opgenomen in een databestand.

Doel van de verwerking

Deze gegevens worden gebruikt om u verder te kunnen informeren over de werking van de Gezinsbond en de activiteiten van onze afdeling, het gewest Gent, de provincie en nationaal.

Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u de Gezinsbond Drongen uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. De Gezinsbond Drongen kan deze gegevens enkel doorgeven aan organisaties voor zover die niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

Recht op inzage en correctie

U beschikt op eenvoudig, schriftelijk verzoek over het recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens die u betreffen, in overeenstemming met de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens van 28 december 1988, als gewijzigd bij de wet van 6 juli 2000.

Om dit recht uit te oefenen, neemt u contact op met:

Secretariaat Gezinsbond Drongen  B. Hamelinckstraat 16, 9031 Drongen, e-mail: info@gezinsbonddrongen.be – tel. 09 330 32 03

3. Opt-Out

Onze Bondwijzer heeft een eenvoudig opt-outsysteem. Op elk ogenblik kan u op verzoek verwijderd worden van onze distributielijst door middel van een uitschrijflink die u aantreft op de toegezonden elektronische Bondwijzer, De Bondspot zal u vanaf dan ook niet meer ontvangen.

4. Aansprakelijkheid

Ondanks de grote zorg die de Gezinsbond Drongen besteedt aan de inhoud van deze website, kan zij, behalve in geval van haar eigen opzet of grove fout, nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik dat u maakt van deze website. De Gezinsbond Drongen garandeert niet de correctheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. De bezoeker erkent dat de informatie op de website kan worden veranderd, zonder dat hij daarvan wordt verwittigd. De op de website aanwezige links naar andere websites brengen geen enkele aansprakelijkheid mee van de Gezinsbond Drongen voor de inhoud en werking van de gelinkte sites

Back to Top
Welkom bij Gezinsbond Drongen!