Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van Gezinsbond Drongen.

Contactgegevens

Gezinsbond Drongen
B. Hamelinckstraat 16
9031 Drongen
Tel: 09 330 32 03
e-mail:  info@gezinsbonddrongen.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, data, product- en dienstnamen, teksten behoren toe aan Gezinsbond vzw en/of derde partijen. Deze zijn wettelijk bescherm. U erkent en aanvaardt dat de inhoud van www.gezinsbonddrongen.be enkel mag worden gebruikt mits de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Gezinsbond Drongen en mits bronvermelding. Dit omvat het kopiëren, verspreiden, verdelen, wijzigen, publiceren en verkopen van de inhoud van de website en/of delen ervan.

Het is verboden deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een webbrowser.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van www.gezinsbonddrongen.be kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. Gezinsbond Drongen kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan Gezinsbond Drongen aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Gezinsbond Drongen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op www.gezinsbonddrongen.be. Dit geldt zowel voor informatie die Gezinsbond Drongen zelf op de website plaatst als voor informatie afkomstig van derden of gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. De Gezinsbond Drongen is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

De website www.gezinsbonddrongen.be bevat hyperlinks naar websites van derden of van zijn partners. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Noch kan Gezinsbond Drongen aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Het Gezinsbond-lidmaatschap

Start lidmaatschap

Het Gezinsbond-lidmaatschap wordt aangegaan na overschrijving van het lidgeld op rekening van Gezinsbond vzw. Deze is geldig tot het einde van het lopende kalenderjaar, met uitzondering van die acties waarbij een andere termijn wordt aangeboden door Gezinsbond vzw. Voorbeeld: tot en met het daaropvolgende kalenderjaar.

Door volstorting van het lidgeld gaat u akkoord met een lidmaatschap bij Gezinsbond vzw. De duur van uw lidmaatschap wordt vermeld op de lidkaarten die u ontvangt naar aanleiding van het afsluiten van een Gezinsbond-lidmaatschap.

Gezinsbond vzw kan een kennismakend aanbod bieden. Dit is gratis, vrijblijvend en kan op ieder ogenblik kosteloos worden geannuleerd op eenvoudige aanvraag via Gezinsbond vzw, Troonstraat 125, 1050 Brussel, via contact@gezinsbond.be of tel. 02-507.88.88.

Als u uw lidmaatschap betaalt via een domiciliëringsopdracht en deze betalingswijze wenst te veranderen, dan kan dit binnen een termijn van 8 weken na afsluiten van uw mandaat. Neem hiervoor contact op via contact@gezinsbond.be of tel. 02-507.88.88.

Er zijn geen kosten verbonden aan dit kennismakend aanbod tenzij die kosten die u aangaat door gebruik te maken van betalende producten, diensten of activiteiten aangeboden door Gezinsbond vzw.

Verlenging lidmaatschap

Het Gezinsbond-lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd tenzij je kiest voor een betaling per domiciliëring. In dit laatste geval wordt het lidgeld jaarlijks automatisch geïnd. Gezinsbond vzw kan per post, e-mail, telefonisch of sms voorstellen het lidmaatschap te verlengen voor het volgende kalenderjaar.

Indien het bedrag van het lidgeld wijzigt, wordt deze wijziging automatisch doorgevoerd voor een lopende domiciliëringsopdracht en dit met ingang vanaf het volgende moment dat de betaling van uw bankrekening wordt genomen. U wordt een tweetal weken op voorhand schriftelijk (per e-mail of brief) op de hoogte gebracht van het bedrag en het moment waarop het geld van uw rekening gaat.

Einde lidmaatschap

Het Gezinsbond-lidmaatschap stopt automatisch bij het einde van het lopende kalenderjaar, met uitzondering van die acties waarbij een andere termijn wordt aangeboden door Gezinsbond vzw of in geval van domiciliëring. Gebeurt de betaling van het lidgeld per domiciliëring, dan wordt het lidmaatschap pas stopgezet na annulatie van de domiciliëringsopdracht en indien het lidgeld ook niet via een andere wijze (bijvoorbeeld: via overschrijving) wordt betaald. Het lidgeld van het lopende kalenderjaar waarin de domiciliëringsopdracht wordt stopgezet, blijft in dt geval volledig verworven door de Gezinsbond en wordt niet terugbetaald. Mogelijk ontvangt u daarna alsnog info over Gezinsbond vzw of het lidmaatschap.

U hebt het recht om uw lidmaatschap tot 14 dagen na betaling van uw lidgeld en zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt het volledige lidgeld terugbetaald. Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht neemt u contact op via contact@gezinsbond.be of tel. 02-507.88.88. Ontving u ondertussen uw lidkaarten? Dan hebt u na annulering 14 dagen om deze op uw kosten terug te sturen. Na ontvangst van uw lidkaarten storten we binnen de 14 dagen uw lidgeld terug.

Gezinsbond vzw behoudt het recht om alsnog administratieve communicatie te versturen om eventuele zaken naar aanleiding van de vraag tot het stoppen met het lidmaatschap op een correcte wijze te kunnen afhandelen.